Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 224
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2015.2357w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gm. Kolbudy
01-09-2015Pomor.2015.2374zmieniająca uchwałę Nr XXV/200/2009 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
01-09-2015Pomor.2015.2375w/s zmiany uchwały Nr XI/86/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 20 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kolbudy przez inne niż Gmina Kolbudy osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Kolbudy, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
06-07-2015Pomor.2015.1937w/s nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Kolbudy
Pomor.2015.1900w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, Gmina Kolbudy
27-04-2015Pomor.2015.1228w/s zniesienia formy ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyrody
Pomor.2015.1467w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Pręgowo i Babidół”, gm. Kolbudy
24-03-2015Pomor.2015.1047w/s podziału Gminy Kolbudy na stałe obwody głosowania
19-05-2015Pomor.2015.1492w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Lisewiec”, gm. Kolbudy
27-04-2015Pomor.2015.1229w/s zaliczenia ul. Kominkowej w Kowalach (działka 7/11 obręb Kowale) do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia przebiegu drogi
01-04-2015Pomor.2015.872w/s zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
27-03-2015Pomor.2015.770w/s nadania nazw ulic na terenie Gminy Kolbudy
06-03-2015Pomor.2015.537w/s przyjęcia ”Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kolbudy na lata 2015 - 2019''
03-03-2015Pomor.2015.469w/s ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Kolbudy
27-01-2015Pomor.2015.513w/s : budżetu Gminy Kolbudy na rok 2015
02-03-2015Pomor.2015.446w/s wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
16-02-2015Pomor.2015.280w/s wzorów formularzy podatkowych IN-1, DN-1 oraz DR-1, obowiązujących na terenie Gminy Kolbudy.
19-01-2015Pomor.2015.10w/s wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kolbudy.
19-01-2015Pomor.2015.9w/s określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Kolbudy.
19-12-2014Pomor.2014.4277w/s przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Kolbudy na lata 2015-2018” oraz „Gminnej ewidencji zabytków”
18-12-2014Pomor.2014.4270w/s zmiany uchwały „Statut Sołectwa Ostróżki”
08-12-2014Pomor.2014.4049„Statut Sołectwa Kowale”
08-12-2014Pomor.2014.4048„Statut Sołectwa Bąkowo”
08-12-2014Pomor.2014.4050„Statut Sołectwa Lublewo Gdańskie”
04-12-2014Pomor.2014.3987w/s nadania nazwy ronda w miejscowości Kolbudy
08-12-2014Pomor.2014.4051„Statut Sołectwa Bielkowo”
08-12-2014Pomor.2014.4052„Statut Sołectwa Otomin”
23-12-2014Pomor.2014.4359w/s podatku od nieruchomości
08-12-2014Pomor.2014.4044„Statut Sołectwa Pręgowo”
08-12-2014Pomor.2014.4043„Statut Sołectwa Kolbudy”
03-12-2014Pomor.2014.3923w/s opłaty targowej
08-12-2014Pomor.2014.4041„Statut Sołectwa Czapielsk”
18-12-2014Pomor.2015.0Tekst jednolity: „Statut Sołectwa Ostróżki”
17-12-2014Pomor.2014.4264„Statut Sołectwa Babidół”
08-12-2014Pomor.2014.4040„Statut Sołectwa Jankowo Gdańskie”
08-12-2014Pomor.2014.4042„Statut Sołectwa Lisewiec”
08-12-2014Pomor.2014.4047„Statut Sołectwa Bielkówko”
04-12-2014Pomor.2014.3963w/s nadania nazw ulic na terenie Gminy Kolbudy
12-12-2014Pomor.2014.4178w/s podatku od środków transportowych
08-12-2014Pomor.2014.4045„Statut Sołectwa Buszkowy”
08-12-2014Pomor.2014.4046„Statut Sołectwa Łapino”
19-11-2014Pomor.2014.3655w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Osiedla Olimp” w Kowalach gm. Kolbudy
31-10-2014Pomor.2014.3497w/s zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolbudy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
12-09-2014Pomor.2014.2912w/s nadania nazw ulic we wsi Bąkowo, obręb geodezyjny Lublewo Gdańskie
19-08-2014Pomor.2014.2911w/s zmiany opisu granic okręgów wyborczych na obszarze Gminy Kolbudy
Pomor.2014.0Tekst jednolity: w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania własne gminy inne niż wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
10-05-2014Pomor.2014.1718w/s zaliczenia ul. Magnackiej w Kowalach (działka 7/13 obręb Kowale) do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia przebiegu drogi
08-04-2014Pomor.2014.1719w/s zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Kolbudy
10-05-2014Pomor.2014.1720w/s zmiany uchwały Nr XLII/339/2014 Rady Gminy Kolbudy z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze w Kolbudach”
22-04-2014Pomor.2014.0Tekst jednolity: w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze w Kolbudach”.